قراردادکارموقت

 

براساس مفادقانون کارجمهوری اسلامی ایران این قراردادبین شرکت                        ثبت شده به شماره       با مدیریت عاملی اقای             به نشانی                          که دراین قراردادبه اختصارکارفرما نامیده میشودازیکطرف واقای                       بنشانی ……………………….که ازاین پس کارگرنامیده میشود منعقد میگردد.

تبصره:این قراردادجهت کارموقت باتوجه به بند((و))ازماده ((10))قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

ماده1:موضوع قرارداد:

عبارتست ازانجام امور محوله به عنوان                 شرکت که اقای               متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات وطبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان زیر نظرکارفرما یا نماینده او ویا سرپرست مستقیم خود انجام دهد.

ماده2:مدت قرارداد:

مدت این قراردادازتاریخ               لغایت            مدت        میباشدودرپایان داد مدت قراردادفوق خود به خودباطل وکم لم یکن خواهد شدواگرشرکت برای مدت دیگری به کارگرفوق نیاز داشت قراردادجداگانه ای بین طرفین به امضا خواهد رسید.

تبصره:تصمیم نهائی برای ادامه قراردادطبق ماده11قانون کار تعیین میگردد.

ماده 3:ساعات کار:

ساعات کارشرکت معادل       ساعت کاردرهفته میباشدکه بصورت زیربه انجام میرسد:روزهای      تا           ازساعت    الی      میباشد.

تبصره1:کارفرما حسب احتیاج خودمیتواندازکارگربخواهدساعات کارخودرادرهفته افزایش دهد.دراین صورت کارگرمستحق دریافت حق الزحمه ساعات کاراضافی براساس قانون کارخواهدبود.

تبصره2:تاخیربیش از      دقیقه ازساعت شروع به کارغیبت محسوب شده وکارفرما علاوه برکسرحقوق ماهیانه کارگربه ازای تاخیرات انجام شده طبق بند((1))ماده((9))این قراردادمیتواند قراردادرافسخ نماید.

ماده4:حق السعی:

حقوق ماهیانه مبلغ                ریال ازقرارهرروز            تعیین وتوافق شده است .

تبصره1:پرداخت حقوق براساس امکانات کارفرما ماهیانه خواهد بود.

تبصره2:مزایای قانونی درصورتی به کارگرتعلق میگیرد که شرایط قانونی ان راداشته باشد.

تبصره3:مالیات برحقوق ومزایا وسایر کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی وسایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگرکسر وخالص پرداختی ازطرف کارفرمابه نامبرده پرداخت خواهد شد.

ماده5:تعطیلات ومرخصی:

کارگردرازای            روزکارازیک روزتعطیل هفتگی استفاده خواهدکردودرازای اشتغال به کاردریکسال حق استفاده از        روزمرخصی رابااستفاده از مزایاخواهد داشت.

تبصره:به منظوراستفاده ازمرخصی کارگربایددرخواست خودراکتبابه کارفرما اطلاع داده وزمانی میتواند ازمرخصی درخواستی سالانه استفاده نماید که مورد موافقت کارفرماقرارگرفته باشد.

ماده6:تسویه حساب:

درپایان هرماه پرداختها شامل کلیه مزایای متعلقه به کارگربوده ومفاصا حساب کامل همان ماه محسوب میشود.

ماده7:محل انجام کار:

محل انجام کارموضوع این قرارداد               میباشد.ومشارالیه قبول وموافقت نمود به هرنقطه از کشورکه شرکت صلاح بداندمحل خدمت خود راتغییر دهد.

 

ماده8:سوپیشینه:

کارگر بدینوسیله تایید مینماید که دارای هیچگونه مانع قانونی یا پیشینه کیفری استخدام نیست.

ماده9:وظایف کارگر

1-9-کارگرموظف است راس ساعت         صبح در شرکت حضورداشته باشدوبدون اجازه مسئولان شرکت رادرساعات کارترک نکندکه درصورت تخلف شرکت میتواند برای هرساعت تاخیر یاغیبت معادل دوبرابر حقوق او راکسرکرده وبرداشت کند.

2-9-کارگرمتعهدمیشودعلاوه بررعایت کلیه قوانین ومقررات داخلی شرکت که از سوی کارفرما به مشارالیه گوشزد میشود وتمامی دستورات مربوطه وامور محوله که از کارفرما به مشارالیه واگذار میشودرابادقت وبه درستی انجام داده ودرحفظ اموال وابزارومنافع شرکت کوشاباشد

3-9-کارگرموظف به حفظ اسرارشرکت بوده وبازگو کردن وانتشارهرنوع اطلاع راجع به شرکت ممنوع است.

4-9-کارگرموظف است درصورت بیماری بروزحوادث غیرمترقبه وسایراتفاقات پیش بینی نشده که حضور اورادرمحل کار غیرممکن میکندمراتب رابلافاصله به کارفرما اطلاع دهددرغیراینصورت غیبت اوغیرموجه محسوب خواهدشد.

ماده10:فسخ قرارداد

قراردادحاضردرصورت تحقق هریک از شرایط زیرفسخ میشودوکارگربا امضاذیل قراردادحق هرگونه اعتراضی رادر این خصوص ازخودسلب وساقط نمود.طرح هرگونه دعوا ازسوی کارگردرمحاکم اختصاصی (وزارت کارو...)ومحاکم عمومی مسموع نخواهد بود.

1-استعفا کارگر:کارگرمیتواندازخدمت درشرکت استعفاکندمشروط براینکه حداقل 15روزقبل ازترک خدمت کارفرماراازتصمیم خودبه صورت کتبی مطلع نمایدویک ماه نیز به کارخود ادامه دهدودرصورت انصراف از استعفا بایستی استعفای خودراپس بگیردودرصورت پذیرفتن استعفا از طرف کارفرماقراردادفسخ میشود.

تبصره1:درصورتیکه کارگربدون رعایت مقررات بندفوق ا لذکرقبل ازپایان قراردادفوق به طوریک جانبه ترک خدمت کندمیتواند خسارت ناشی ازاین امرراکه به میزان یکماه ازاخرین حقوق ومزایای اوخواهد بودازمطالبلت وی کسروبرداشت نماید.

تبصره2:غیبت بدون عذرموجه بیش ازسه روز متوالی به منزله استعفا کارگرازشرکت تلقی خواهدشد.

2-عدم رضایت:درصورتیکه کارفرماازکارگردرزمان خدمتش در شرکت رضایت نداشته باشدومساعی شرکت ازجهت راهنمائی بی نتیجه باشد وتغییرمحسوسی دروضع کارکارگرحاصل نشودشرکت میتواندباپرداخت 15روزاخرین حقوق درازایکسال خدمت علاوه برپرداخت مطالباتی که ممکن است کارگرازشرکت داشته باشد به خدمت اوخاتمه دهد.

3-محکومیت کیفری:درمواردی که کارگربه علت ارتکاب جرم به بیش ازیکماه حبس تادیبی ازمراجع قضائی محکوم شودشرکت میتواند قراردادکاررافسخ شده تلقی نمایدوباپرداخت حقوق ومزایاکارگررااخراج نماید.

4-اعتیاد به الکل وموادمخدر:هرگاه کارگربنابه گواهی پزشک معتمد کارفرما معتاد به الکل ومواد مخدرشودکارفرمامیتواندقراردادرافسخ نماید.

5-تخلف از مفاداین قرارداد:تخلف کارگر از اجرای مواد این قرارداددرحکم فسخ قرارداد بوده وشرکت مجازاست بدون پرداخت هیچ گونه حقی از شرکت اخراج خواهد شد.

 ماده11:حسن نیت:

کارگرمتعهدوملزم گردید جهت حسن انجام امور محوله وبه منظورحسن نیت یک فقره چک یا سفته بمبلغ                 ریال در وجه شرکت باسپردن ضامن ضمن احرازتناسب نسبت به مسئولیت محوله با مبلغ موردضمانت اعم از کارمند باکپی فیش حقوقی یا کاسب با کپی پروانه کسب درظهرچک یاسفته تحویل شرکت نماید.

تبصره:حضورضامن هنگام امضا در شرکت ضروری است.

ماده12:موارد پیش بینی نشده در قرارداد:

مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده وجزو تعهدات کارگر وکارفرما میباشد طبق قانون کار عمل خواهد شد.

ماده13:حل اختلاف:

اختلاف ناشی از این قرارداد یا مرتبط با ان بدوا"از طرق سازش بین طرفین حل وفصل خواهد شد ودر غیر این صورت درمراجع حل اختلاف مذکور درقانون کارحل وفصل خواهد شد.

 

کارگر با امضا ذیل این قرارداد تاییدوتصدیق نمود که کلیه مفاد قرارداد مذبور را پذیرفته وبارضایت کامل شروع بکارنموده وامضای وی همان است که در ذیل این قرارداد میباشد.

این قرارداددرتاریخ                 در13ماده و10تبصره ودر             نسخه تنظیم که تمامی نسخ دارای حکم واحدمیباشد وبا مهروامضا معتبراست.

 

کارفرما                                  کارگر                            اموراداری                                     امورحقوقی