قرارداد خرید .............

این قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی در مورخه...... .  بین شرکت ............ بشماره ثبت... بمدیریت عاملی .......... که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و.............که از این به بعد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر به شرح و با شرایط زیر منعقد گردید وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد:

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد خریداری.........از نوع........درجه.........مطابق با نمونه مورد توافق به مقدار.........تن در .......(هفته/روز) در طول مدت قرارداد تا اتمام آن

ماده2- مدت قرارداد

این قرارداد به مدت .....ماه/سال و از تاریخ........شروع ودر تاریخ ...... خاتمه می یابد و فروشنده موظف به رعایت تعهدات خود در این مدت می باشد

ماده3- مبلغ قرار داد وطرز پرداخت ومحل تحویل

مبلغ قرار داد در ازای هر تن .........ریال می باشد که پس از تحویل در محل ........... و  در مقابل اخذ رسید تحویل کالا از خریدار بصورت ...............(روزانه/هفته ای/ ماهانه) قابل پرداخت می باشد؛

تبصره- در مقابل تقاضای فروشنده خریدار بدوا مبلغ .........ریال را بصورت نقدی ویکجا به عنوان پیش پرداخت در وجه فروشنده پرداخت و فروشنده اقرار به دریافت آن نمود

ماده4- تعهدات فروشنده و خریدار

فروشنده متعهد  گردید کالای مورد این قرارداد را عینا مطابق با نمونه و مشخصات وخصوصیاتی که در ماده (1) منعکس است بدون تاخیر و صحیح وسالم در محل تحویل خریدار نماید در غیر اینصورت خریدار می تواند آن را به فروشنده مسترد نماید.

خریدار نیز متعهد گردید بهای ثمن قرارداد را مطابق با شرایط مندرج در قسمت اول ماده(3) در مقابل اخذ رسید کتبی به فروشنده پرداخت نماید.

هزینه حمل و سایر هزینه های احتمالی مربوطه بعهده فروشنده می باشد.

در صورت حدوث هرگونه اختلاف در اجرای هریک از مواد یا مدلول این قرارداد و یا تعبیر و تفسیرآنها بدوا با مذاکرات اصلاحی بین طرفین حل وفصل و درصورت عدم حل وفصل با مذاکرات اصلاحی مرجع حل اختلاف داور مرضی الطرفین و درغیر اینصورت محاکم قضایی خواهد بود.

 

ماده5- تضمین حسن انجام تعهد

برای حسن اجرا وتضمین این قرارداد فروشنده مبلغ ...............ریال ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده تسلیم خریدار نموده و این سپرده تا انجام کامل کلیه تعهدات مربوط به این قرارداد در اختیار خریدار باقی خواهد بود تا اگر فروشنده از اجراء هر یک از مواد این قرارداد تخلف نماید یا کالای مورد معامله را در ظرف مدت مقرر وبه نحو مورد توافق تحویل ننماید خریدار به شرح ماده(6) حق خواهد داشت بدون هیچگونه تشریفات تمام یا قسمتی از ودیعه مزبور را راسا به نفع خود ضبط نماید

ماده6- خسارت تاخیر در انجام تعهد

چنانچه فروشنده در تحویل مورد معامله از موعد مقرر در ماده(1) تاخیر نمایدباید برای هر.....روز تاخیر .......درصد از بهای همان کالای تاخیری را به خریدار بپردازد و خریدار حق دارد این جریمه را از مطالبات فروشنده یا سپرده مذکور در ماده(5) استیفا نماید وچنانچه تاخیر در تحویل کلیه یا قسمتی از مورد معامله از...........روز تجاوز نماید خریدار حق دارد قرارداد را راسا و بدون هیچگونه تشریفات ضمن نامه ارسالی جهت فروشنده فسخ وسپرده مذکور در ماده(5) را به نفع خود ضبط نماید.

ماده7- شرط تعویض کالا

اگر کالای تحویل شده مطابق نمونه و مشخصات مندرجه در ماده(1) نباشد از طرف خریدار به فروشنده اخطار خواهد شد که در ظرف مدت معینه کالا تعویض و طبق مشخصات تحویل نماید و اگر فروشنده از تعویض خودداری کند علاوه براینکه خریدار حق خواهد داشت طبق ماده(6) با فروشنده رفتار نماید

ماده8- انتقال قرارداد

فروشنده حق انتقال این قرارداد و فروش مورد معامله به غیر را بدون  موافقت کتبی خریدار ندارد و چنانچه تخلف کند خریدار حق دارد قرارداد را لغو و سپرده را به نفع خود ضبط نماید.

ماده9- آدرس فروشنده

فروشنده آدرس قانونی خود را .................معرفی نمود و کلیه نامه ها واخطارهای ارسالی از طرف خریدار به نشانی فوق رويت شده محسوب خواهد شد.

ماده10- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در............نسخه تنظیم وتمامی نسخ بین طرفین اعتبار واحد را داشته ونافذ می باشد

امضاء فروشنده                                                                                           امضاء خریدار

شهود1-                                           2-